PROJEKTY UNIJNE

TYTUŁ PROJEKT:

Utworzenie Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "CIVIS VITA" w Toruniu szansą na wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia kobiet i mężczyzn z terenu województwa kujawsko - pomorskiego

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 r

 

OPIS REALIZOWANEGO PRZEZ CIVIS VITA PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa jakości usług medycznych oferowanych w województwie kujawsko – pomorskim, a tym samym zwiększenie dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wdrożenie systemu organizacyjnego umożliwiającego realizację programów ochrony zdrowia m.in.: programu badań prenatalnych, leczenia niepłodności i innych.

 

 

Przedmiotem projektu jest:

 • Przebudowa posiadanego budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i udzielonym pozwoleniem na budowę. Przebudową objęte zostało prawie 420 m2 powierzchni budynku.
 • Wyposażenie przebudowanego i przygotowanego budynku na cele działalności Wnioskodawcy w nowoczesny sprzęt medyczny
 • Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Zakup sprzętu multimedialnego
 • Wyposażenie Civis Vita w meble użytkowe i biurowe

 

W wyniku realizacji projektu na terenie Miasta Torunia powstało „Centrum Medyczne” którego głównym profilem działalności jest opieka nad zdrowiem kobiety. Kobieta (pacjentka) w proponowanej klinice będzie dysponowała pełną opieką medyczną w zakresie ginekologii, położnictwa oraz stomatologii. Poza tym planuje się również stworzenie w ramach kliniki innych poradni specjalistycznych wspierających proces opieki na zdrowiem pacjentki, przebiegiem ciąży oraz przygotowania kobiety do porodu. Jednakże w wielu aspektach swojej działalności i praktyki klinika będzie obejmowała swoim zainteresowaniem zdrowie i zachowania mężczyzny (stomatologia, niepłodność, szkoła rodzenia, poradnia laktacyjna itp).

 

KOSZTY PROJEKTU

Zgodnie z podpisaną w dniu 6 października 2011 roku umową o dofinansowanie CIVIS VITA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

 

Dane zgodne z umową o dofinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                        1.830.561,76 PLN

Budżet państwa                                                                  323.040,32 PLN

Środki prywatne                                                                  945.997,92 PLN

Razem                                                                            3.099.600,00 PLN

 

PROJEKT W PIGUŁCE:

 • Beneficjent: CIVIS VITA Centrum Medyczne
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Oś priorytetowa: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Działanie: 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
 • Poddziałanie: 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
 • Numer projektu: RPKP.05.02.02-04-219/10
 • Umowa o dofinansowaniu nr: UDA-RPKP.05.02.02-04-219/10-00 na kwotę dofinansowania 2.153.602,08 PLN, co stanowi 69,48 % kwoty wydatków kwalifikowalnych
 • Okres realizacji projektu od 2010.04.01 do 2012.10.31

 

NOWE TECHNOLOGIE W CIVIS VITA:

Zakupiony ultrasonograf umożliwił wprowadzenie [nowa technologia 1] obrazowania według najnowszej technologii 3D/4D o prędkość skanowania w obrazowaniu 4D aż do 40 objętości na sekundę.

Zakupiony analizator [nowa technologia 2] umożliwił wdrożenie innowacyjnej technologii pozwalającej na oznaczanie kolejnej próbki bez konieczności czekania na zakończenie poprzedniego badania czy przerywania juz trwającego oznaczania. Przedmiotowe urządzenie umożliwiło kompleksową organizację i realizację zadań z zakresu diagnostyki biochemicznej.

Poza tym, w ramach projektu zakupiono pełne wyposażenie do obsługi stomatologicznej pacjentów. Z punktu widzenia Wnioskodawcy jest to nowy produkt, tym samym nowo wprowadzane rozwiązanie technologiczne. Zakupione urządzenia stomatologiczne dysponują  najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi a tym samym parametrami umożliwiającymi świadczenie usług na najwyższym poziomie.

 

NOWE PRODUKTY W CIVIS VITA:

W wyniku projektu wprowadzono następujące nowe produkty: 1. badania prenatalne, 2. diagnostyka i leczenie niepłodności, 3. usługi stomatologiczne, 4. szkoły rodzenia, 5. poradni laktacyjnej,  6. organizacji konferencji, pokazów, sympozjów itp.

Pierwsza grupa produktów [badania prenatalne, diagnostyka i leczenie niepłodności, Usługi stomatologiczne] zostały wprowadzone dzięki zakupowi odpowiedniego sprzętu [m.in.: ultrasonograf, unit z wyposażeniem, analizatora] i wyposażenia [meble].

Druga grupa [szkoła rodzenia, poradnia laktacyjna, organizacja konferencji, pokazów, sympozjów] jest związana z polepszeniem warunków lokalowych Wnioskodawcy oraz zakupem sprzętu multimedialnego.

UDOSKONALONE PRODUKTY W CIVIS VITA:

Zakup sprzętu medycznego [przede wszystkim innowacyjnego ultrasonografu] umożliwił wprowadzenie 12 udoskonalonych produktów, które dotyczą:

 1. Badania USG ciąży 11-14 tyg. ocena przezierności karkowej i kości nosowej (bez testu PAPP-A) - badania w/w okresu zostały poszerzone o dalsze oznaczania parametrów uwidocznionych w USG - przezierności wewnętrznej istotnej we wczesnym wykrywaniu wad otwartych kręgosłupa, kąta twarzowo-szczękowego w diagnostyce zespołu Downa.
 2. Oceny szyjki macicy w ciąży (bez oceny płodu) – badania zostały poszerzone o ocenę tętnic macicznych - przepływów krwi z oceną indeksu pulsacji i wcięcia „Noch” pod katem oceny wystąpienia stanu przedrzucawkowego w ciąży
 3. Oceny przepływów przez zastawkę trójdzielną i przewód żylny – wprowadzono dodatkowy parametr w wyznaczaniu ryzyka wstąpienia zespołu Downa – do badania wprowadzono program kalkulacyjny wyliczający ryzyko wystąpienia trisomii 21,18 i 13 tj. zespołu downa, edwardsa, patau.
 4. Badania USG ciąży 15-21 tyg. z oceną ryzyka zespołu Downa i wad rozwojowych u płodu – wprowadzono dokładniejszą diagnostykę dzięki wykorzystaniu lepszej jakości obrazów narządów i struktur płodu, ocena przepływu w tętnicach macicznych pod katem ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego w ocenie przez brzusznej.
 5. Ocena 3/4 D trójwymiarowa (z oceną budowy płodu) - poprawiono jakość diagnostyki wad kończyn - anomalie ilościowe i jakościowe w obrębie kończyn, wad kręgosłupa - przepuklin, guzów kręgosłupa ,wad twarzoczaszki
 6. Badania USG 18-22 tyg. z uwzględnieniem profilaktyki wad serca (ocena serca płodu) - wprowadzono ocenę przepływu w komorach serca i dużych naczyniach w opcji Color Doppler i Doppler pulsacyjny.
 7. KTG – kardiotokografia (zapis 30 minut) – poszerzono o tzw. zmodyfikowany Test Maninga/ test NST i ocena płynu owodniowego w czterech kwadrantach macicy /metoda Phelana/.
 8. Test Meninga (badanie 30 minut) – poszerzono o zapis kardiotokograficzny –niestresowy /NST/.
 9. USG narządów płciowych (przezpochwowe) – wprowadzono ocenę objętościową zmian patologicznych w obrębie narządu rodnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w jajniku, wizualizacja unaczynienia zmian patologicznych w sposób ilościowy i jakościowy,
 10. USG jamy brzusznej – badanie poszerzono o tzw. opcję 3D,
 11. USG układu moczowego - badanie poszerzono o tzw. opcję 3D,
 12. Cytologii jednowarstwowej HPV 33 genotyp - rozszerzono test na GBS/ na paciorkowca.